Clasa pregătiroare

sept.4.08. 4206.jpg
sept.4.08. 4206.jpg

Liceul de Artă Ioan Sima, Zalău are aprobate 50 de locuri în 2 clase pregătitoare:
- 1 arte - muzică -
profesor învăţământ primar Mariana Onaci (gradul I)
- 1 cultură generală -
profesor învăţământ primar Meda Diaconița (gradul I)

Clasa întâi:

profesor învăţământ primar Camelia Morar (gradul I)

Înscrierea copiilor se face în perioada 27 februarie - 16 martie 2017.

Joi, 2 martie 2017, Liceul de Artă Ioan Sima organizează „Ziua porţilor deschise”.

Ordinul MEN nr. 3247/2017 - aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017—2018
http://legeaz.net/monitorul-oficial-133-2017/omen-3247-2017-calendar-si-metodologie-inscriere-copii-invatamant-primar-2017-2018

Monica Muresan cls pr DSCN8491.jpg
Monica Muresan cls pr DSCN8491.jpg


Din toamna 2
015 Ministerul Educatiei nu mai acceptă excepții la înscrierea în învățământul primar, deci copiii nu mai pot sări clasa pregătitoare pentru a fi înscriși direct în clasa I.

Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare.


CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

pentru anul şcolar 2017—2018

Data-limită/Perioada
Evenimentul
Pregătirea înscrierii în învăţământul primar
22 februarie 2017
Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar
Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală", fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare
22 februarie 2017
Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017—2018, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin
Afişarea unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017—2018 prevăzută în anexa nr. 2 la ordin
22 februarie 2017
Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali — sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor — avizate, din punctul de vedere al legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare
23 februarie—2 martie 2017
Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate
23 februarie—2 martie 2017
Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2017—2018, în învăţământul primar

Data-limită/Perioada
Evenimentul
22 februarie—14 martie 2017
Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017—2018, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare
22 februarie—14 martie 2017
Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea
16 martie 2017
Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti)

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

22 februarie 2017
Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar
27 februarie—16 martie 2017
Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00—18,00 (luni—vineri), respectiv 9,00—13,00 (sâmbăta)
Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială
Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
17 martie 2017
Procesarea de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere
18—21 martie 2017
Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază
Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază
22 martie 2017
Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie
22—23 martie 2017
Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
23 martie 2017
Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua
24 martie—30 martie 2017
Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor
31 martie—5 aprilie 2017
Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă
6 aprilie 2017
Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare
7—13 aprilie 2017
Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ
Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei altei situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copiluluiDetalii: http://legeaz.net/monitorul-oficial-133-2017/omen-3247-2017-calendar-si-metodologie-inscriere-copii-invatamant-primar-2017-2018

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent informarea şi consilierea părinţilor referitor la prevederile legii şi ale prezentei metodologii în ceea ce priveşte înscrierea copiilor în învăţământul primar.”

METODOLOGIE
de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017—2018
https://www.edu.ro/sites/default/files/%5BProiect%5DMetodologia%20inscrierii%20in%20invatamantul%20primar.pdf

http://liceulioansima-zalau.ro/inscrierea-in-invatamantul-primar-2017.html