Regulamentul de ordine interioară 2017 - 2018
( R.O.I.)

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
AN ŞCOLAR 2017-2018

Art.1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative, de natură administrativă, financiar–contabilă și de secretariat din cadrul Liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău, în conformitate cu Legea educaţiei nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP, O.M. nr. 3027/2018) şi Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Invăţământului Preuniversitar de Artă (ROFIPA, O.M. nr.5569/07.10.2011).
Art.2. Prezentul regulament conține doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar” (aprobat prin ordinul nr. 3027/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, în 23.01.2018), ce poate fi consultat în întregime pe pagina web a MEN (www.edu.ro, Învățământ preuniversitar, Legislație).
Art.3. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru director, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi şi părinţi.
Art.4. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi părinţilor sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv-educativ precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul liceului.
Art.5. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa Consiliului de Administraţie, a Consiliului Profesoral sau a Comisiei de disciplină. Modificările şi/sau completările vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.
Art.6. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi personalului angajat temporar, în cumul sau cu/fără normă întreagă în unitate, studenţilor aflaţi în practică pedagogică şi îndrumătorilor acestora, precum şi personalului angajat pentru prestarea de servicii liceului.
Art.7. Conducerea liceului va coordona negocierea actualului Regulament cu Consiliul de Administraţie, Consiliul Elevilor, Asociaţia de Părinţi şi Consiliul Profesoral, respectiv prelucrarea sa de către toţi profesorii diriginţi la clase şi luarea la cunoştinţă tuturor elevilor şi părinţilor acestora. Acest regulament va exista la biblioteca şcolii şi va fi postat pe site-ul liceului, putând fi consultat de orice angajat al liceului, de elevi şi de părinţi.
Art.8. Regulamentul Intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu i se substituie acesteia, necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul liceului, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.
Art.9. Conducerea liceului şi profesorii diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor. Informarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii și administrator.
CADRELE DIDACTICE
Art.10. Întregul personal al liceului are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ţinută morală şi profesională atât în şcoală cât şi în afara ei, astfel încât să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucură liceul.
Art.11. Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi desfăşura activitatea profesională în scopul realizării obiectivelor generale şi a celor specifice prevăzute in Planul Managerial de activităţi elaborat de Conducerea şcolii, de Consiliul de Administraţie. Membri personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia de a-şi acorda respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor profesionale ce le revin, conform deontologiei profesionale.
Art.12. Toţi salariaţii liceului se vor preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi a resurselor materiale din dotare. Responsabilii comisiilor metodice vor desemna persoanele din cadrul catedrelor care vor monitoriza păstrarea în bune condiţii a laboratoarelor, cabinetelor şi a patrimoniului aferent. Achiziţionarea de materiale didactice din bugetul instituţiei se aduce la cunoştinţa şefului de catedră şi se aprobă de direcţiunea liceului.
Art.13. Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea directă a profesorilor diriginţi/învăţătorilor/laborant, respectiv a profesorilor de specialitate care desfăşoară activităţi în spaţiile respective. Tot ei răspund de recuperarea contravalorii daunelor produse de la colectivele respective. Sala festivă, laboratoarele de informatică şi ştiinţe precum şi sala de sport au un regim special. Cheia acestor săli se eliberează numai profesorilor, accesul elevilor fiind permis doar împreună şi sub supravegherea unui cadru didactic.
Art.14. Profesorii diriginţi/ învăţătorii afişează în sălile de clasă lista elevilor de serviciu pe clasă. Dirigintele trebuie să supravegheze respectarea strictă a programării făcute şi modul în care elevii îşi duc la îndeplinire sarcinile desemnate.
Art.15. Este interzis consumul de droguri, băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta şcolii. Fumatul nu este permis în perimetrul şcolii, conform legislaţiei în vigoare.
Art.16. În cadrul liceului se interzice introducerea şi difuzarea de tipărituri, foi volante, prospecte, precum şi organizarea oricăror activităţi care nu au legătură cu specificul şcolii.
Art.17. În cazul în care un membru al personalului didactic nu poate fi prezent la program din motive medicale are datoria să anunţe conducerea şcolii în cel mai scurt timp cu putință, cel mai târziu la începutul zilei respective. În vederea înlocuirii cadrelor didactice absente se va elabora un orar de suplinire. Neanunţarea în prealabil a absenţei sau nerespectarea obligaţiei de suplinire se soldează cu absenţă nemotivată.
Art.18. Este interzisă utilizarea în interes personal a materialelor didactice şi a echipamentelor audio-video din patrimoniul şcolii. Abaterile se vor sancţiona conform prevederilor din Statutul Personalului Didactic.
Art.19. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili și promova în relaţia cu elevii şi părinţii acestora principiile colaborării şi comunicării transparente, în baza deontologiei profesionale. Este interzis oricărui cadru didactic să adreseze cuvinte umilitoare elevilor, să recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să exceadă relaţia profesor-elev.
Art.20. Cadrele didactice, inclusiv profesorii de specialitate au obligaţia de a consemna în catalog absenţele elevilor. Consemnările întârziate cu peste 10 zile vor atrage sancţiuni din partea direcţiunii, conform legislaţiei în vigoare.
Art.21. Sunt considerate sarcini de serviciu: deplasările, însoţirea şi supravegherea elevilor la activităţile organizate de şcoală, supravegherea elevilor la orice fel de activităţi organizate de şcoală. Supravegherea ordinii şi disciplinei elevilor în pauze intră în atribuţia întregului personal didactic, pe toată durata desfăşurării activităţii în şcoală.
Art.22. La activităţile organizate de şcoală elevii vor fi însoţiţi de profesori desemnaţi pentru fiecare ocazie în parte.
Art.23. Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta lucrările semestriale în prezenţa profesorului.
OBLIGAŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ
Art.24. Efectuarea serviciului pe şcoală reprezintă o sarcină de serviciu pentru întregul personal didactic al liceului. In cazuri speciale, pe bază de cerere aprobată de CA, cadrele didactice pot fi scutite de efectuarea serviciului pe şcoală, primind alte sarcini echivalente.
Art.25. Profesorul de serviciu vine cu 10 minute înaintea începerii cursurilor de pe tura sa.
Art.26. După terminarea programului, profesorul de serviciu verifică existenţa tuturor cataloagelor, le pune în dulap şi-l încuie.
Art.27. Profesorii de serviciu iau măsuri pentru acoperirea orelor în cazul profesorilor absenți și urmăresc realizarea orelor, conform orarului de suplinire.
Art.28. La nevoie, distribuie sarcini elevilor de serviciu pe clasă. Controlează prezenţa, respectiv îndeplinirea obligaţiilor ce revin elevilor de serviciu pe clasă.
Art.29. Răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală, semnalează conducerii şcolii eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada desfăşurării serviciului său.
Art.30. Verifică prin sondaj în pauze dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute. Neregulile constatate vor fi anunţate personalului liceului sau direcţiunii, în funcţie de natura acestora.
Art.31. Supraveghează elevii în vederea respectării prevederilor ROFUIP, ROFIPA şi a Regulamentului Intern.
SECURITATEA ÎN INTERIORUL ŞCOLII
Art.32. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin personalului unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigura intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu materialele contractate. Parcarea este permisă numai în spaţiul amenajat în acest sens, în partea de jos a clădirii liceului.
Art.33. Accesul persoanelor străine, inclusiv cel al părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora la poarta de intrare, unde se va afla şi registrul în care se vor nota: numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate, accesul elevilor realizându-se pe porţile laterale. Ieşirea elevilor din scoală în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, cu exceptia situatiilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea iesi numai după ce au obţinut de la părintele elevului consimtamantul telefonic; profesorul de serviciu/ agentul de pază va trece într-un registrul special motivul învoirii, iar elevul va semna.
Art.34. Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, precum şi a persoanelor care deţin arme, obiecte contondente, substanţe toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile. Este interzisă introducerea publicaţiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a băuturilor alcoolice şi a ţigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul şcolii sau în imediata apropiere a acesteia.
Art.35. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin conform fişei postului, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în perimetrul şcolii.
Art.36. Personalul de pază este obligat să verifice la sfârşitul zilei dacă toate sălile sunt închise şi să semnaleze eventualele nereguli. Sălile de clasă găsite deschise în mod repetat vor atrage sancţiuni asupra elevilor sau cadrelor didactice ce-şi desfăşoară orele în acea sală.
Art.37. Personalul de pază este obligat să colaboreze cu cadrele didactice în păstrarea ordinii şi disciplinei în incinta şi pe perimetrul şcolii, refuzul fiind sancţionat conform Codului Muncii.
EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV
Art.38.
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

 1. a. Elevii care nu au media cel puțin 6 la disciplinele de specialitate, sunt declarați necorespunzători pentru profilul liceului. Acești elevi sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri / specializări. Elevii sunt declarați necorespunzători specializării și dacă nu obțin minim 6,00 la examenul de sfârșit de an școlar (conform „Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar” Art. 198)
 2. b. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă. Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi folosite cu maximă responsabilitate.
 3. c. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării în timpul orelor, a telefoanelor mobile, profesorii au obligaţia de a le lua şi preda la secretariat, acestea putând fi ridicate numai de către părinţi. În cazul refuzului predării telefonului mobil, cât şi în situaţia imposibilităţii ridicării acestuia de către părinţi, elevul va păstra telefonul, aplicându-se o sancţiune din ROFUIP (scăderea notei la purtare cu un punct).
 4. d. Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al profesorului.
 5. e. Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte învăţătorilor şi profesorilor de câte ori este solicitat.
 6. f. Părintele/ tutorele legal al elevului poate solicita învoirea acestuia 3 zile pe parcursul unui semestru. Prezentarea motivărilor medicale se va face în termen de 7 zile de la revenirea la cursuri. În caz contrar, ele nu vor fi luate în considerare.
 7. g. Elevii selecţionaţi pentru olimpiada naţională pot beneficia de o învoire de 5 zile (clasele de liceu), respectiv 5 zile (2 pentru faza zonală şi 3 pentru faza naţională la clasele III-VIII) pentru studiu, cu acceptul dirigintelui, și a conducerii liceului, condiţionat de situaţia la învăţătură, de recuperarea materiei și de frecvenţa anterioară la cursuri.
 8. h. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la diverse activităţi organizate de şcoală, concursuri, festivaluri, etc. În aceste situaţii învoirea se realizează de către conducerea şcolii, în caz contrar se consideră abatere şi se sancţionează conform dispoziţiilor legale.
 9. i. În ziua în care elevii susţin un recital, examen la instrumentul principal sau concert cu orchestra / corul liceului, aceştia pot fi învoiţi de la ore. Pentru producţii şi examenul la instrumentul la alegere se motivează o singură oră în cazul în care activitatea se desfăşoară în timpul orelor.
 10. j. În perioada 1 martie – 15 noiembrie, elevii vor petrece pauza în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic.
 11. k. Elevii șefi de promoție, sau cu rezultate remarcabile la Olimpiadele școlare, sau concursuri naționale de specialitate – fazele naționale, pot fi recompensați material, în funcție de premiul obținut și de bugetul Asociației de Părinți a Liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău.
Art.39.
TRANSFERUL ELEVILOR

 1. a. Transferul de la un instrument principal la altul se face prin proba de aptitudini la sfârșitul anului școlar pentru anul școlar următor, o singură dată pe parcursul ciclului școlar.
 2. b. Transferul elevilor de la un profesor la altul se face în perioada 1-10 septembrie, o singură dată pe parcursul anului școlar, cu consimțământul ambilor profesori.
Art. 40.
COMPORTAMENTUL ÎN ȘCOALĂ

 1. a. Opţiunea pentru Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău, înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să manifeste respect constant faţă de numele liceului, faţă de profesorii şi angajaţii instituţiei, faţă de ceilalţi elevi. Forma concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
 2. b. Se vor evita orice forme de violenţă şi agresivitate. Limbajul folosit de către elevi va fi unul adecvat procesului instructiv-educativ, axat pe moralitate; este interzisă adresarea de injurii, jigniri, ameninţări, hărţuiri sau discriminări de orice natură (etnică, rasială, religioasă, sexuală etc.), atât în incinta şcolii, cât şi în afara acesteia în cadrul diferitelor activităţi.
 3. c. Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor
 4. d. Elevii vor fi responsabili de îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicaţi în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
 5. e. Se va adopta o atitudine sinceră şi onestă în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente.
 6. f. Bicicletele se parchează în locul special amenajat din faţa şcolii.
 7. g. Se interzice utilizarea în clădirea şcolii a skateboard-urilor, bicicletelor, patinelor cu rotile, cărţilor de joc.
 8. h. Se interzice utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs precum şi menţinerea acestuia în stare de funcţionare, în timpul orelor.
 9. i. Se interzice orice fel de filmare, înregistrare audio-video cu telefonul mobil sau cu alte aparate audio-video în incinta şcolii, fără aprobarea direcţiunii. Abaterea se sancţionează conform Codului de disciplină.
 10. j. Se interzice orice fel de înregistrare audio-video realizate de elevi în timpul orelor de curs și postarea acestora pe site-urile de socializare, fără acordul profesorului. Abaterea se sancţionează conform Codului de disciplină.
 11. k. Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice fel de arme, precum şi implicarea în acte de violenţă.
 12. l. Se interzice elevilor să organizeze în şcoală activităţi politice şi/ sau de propagandă religioasă. Elevii care vor lansa ameninţări telefonice şi de orice alt fel care conduc la perturbarea activităţilor didactice, vor fi sancţionaţi conform legii în vigoare.
 13. m. Elevii nu au voie să aducă în şcoală şi să folosească niciun fel de spray-uri lacrimogene/paralizante şi orice substanţe de natură să pună în pericol integritatea fizică a celor din jur.
 14. n. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi la activităţile extraşcolare.
 15. o. Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice se face prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorul şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.
Art.41.
ŢINUTA ELEVILOR

 1. a. Uniforma şcolară este obligatorie – ca semn distinctiv al liceului, este obligatoriu ca elevii să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită, fără elemente vestimentare indecente şi accesorii care nu se pretează mediului şcolar.
 2. b. Băieţilor le este permisă purtarea părului lung, cu condiţia să fie prins în coadă, este interzisă purtarea cerceilor şi a pierce-urilor.
 3. c. Fetelor le este interzisă purtarea pierce-urilor, a fustelor exagerat de scurte şi utilizarea excesivă a produselor de machiaj.
 4. d. Elevii care nu se conformează vor fi mustraţi verbal, apoi în scris şi li se va înştiinţa familia.
 5. e. Ţinuta obligatorie pentru apariţiile scenice la producţii, verificări, examene, festivităţi şcolare, concerte ale orchestrelor/corurilor trebuie să fie una decentă, constând din cămaşă / bluză albă şi pantaloni / fustă neagră. Excepţie fac elevii solişti cu orchestra sau cei care susţin recitale de absolvire a liceului.
  1. f. Este interzisă purtarea blugilor rupți, purtarea tricourilor, cămșăilor sau bluzelor cu un decolteu accentuat.
  2. g. Este interzisă purtarea fustelor prea scurte (mai putin de 30 cm) precum și purtararea tricourilor inscripționate cu mesaje obscene.
Art.42.
PĂSTRAREA BUNURILOR LICEULUI

 1. a. Mobilierul din sălile de clasă, laboratoare şi holuri trebuie folosit cu simţ de răspundere, conservat, reparat și îmbogăţit.
 2. b. Elevii care produc stricăciuni sau deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să repare sau să înlocuiască şi, după caz, să achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de toţi elevii care desfăşoară ore în sala respectivă.
 3. c. Elevii au obligaţia de a menţine curăţenia în spaţiile interioare şi exterioare în care îşi desfăşoară activitatea.
 4. d. Este cu desăvârşire interzis elevilor să-şi confecţioneze chei la sălile liceului. Abaterile se vor sancţiona prin scăderea unui punct la purtare şi confiscarea cheii.

RECOMANDĂRI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII
Art.43. Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, siguranţe, becuri, tuburi de iluminat, aparate).
Art.44. Elevii au obligaţia să anunţe la administraţia şcolii când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de apă.
Art.45. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.
Art.46. În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice.
Art.47. Se vor respecta regulile de circulaţie, la ieşirea din şcoală şi în afara acesteia.


OBLIGAŢIILE ELEVILOR DE SERVICIU PE CLASĂ
Art.48. Elevul de serviciu are obligaţia de a veni mai repede cu 10 minute înainte de începerea cursurilor, de a deschide sala de clasă, de a aerisi, de a şterge tabla, dacă e cazul, iar la plecare este ultimul care părăseşte sala de clasa, asigurându-se că totul este în ordine. Răspunde de curăţenia sălii de clasă.
Art.49. Elevul de serviciu răspunde de deschiderea şi închiderea sălii de clasă.
Art.50. Verifică şi anunţă eventualele stricăciuni la administrator şi profesorul de serviciu.
REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR
Art.51. Consiliul Elevilor (CE) este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase din liceu (un elev din fiecare clasă) şi un membru al personalului didactic, cu rolul de coordonator al întrunirilor. Dintre membrii săi Consiliul va alege un Preşedinte (elev), un Vicepreşedinte (elev) şi un Secretar (elev) pe toată durata unui an şcolar.
Art.52. Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în CE în prima oră de dirigenţie de la începutul fiecărui an şcolar. Votul va fi secret, iar elevii îşi vor asuma responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot şi le este interzis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.
Art.53. Întrunirile CE se vor desfăşura lunar sau ori de cate ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte şi de reprezentantul cadrelor didactice.
Art.54. Membrii CE au dreptul şi obligaţia de a participa la toate întrunirile, iar când din motive obiective nu pot participa, au obligaţia de a nominaliza un înlocuitor şi de a anunţa secretarul Consiliului.
Art.55. Preşedintele CE, precum şi profesorul coordonator au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Consiliului de Administraţie toate problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului.
Art.56. Fiecare membru al CE, inclusiv preşedintele şi secretarul are dreptul de a vota prin DA sau NU sau să se abţină de la vot. Votul poate fi secret sau deschis prin ridicarea mâinii, în funcţie de hotărârea Consiliului.
Art.57. Membrii CE trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către CE şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.
Art.58. Membrii CE au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor raporta clasei toate discuţiile purtate referitor la chestiunile în cauză.
Art.59. Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ curricular şi extracurricular, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, care sunt de competenţa şcolii ca desfăşurare.


PĂRINŢII
Art.60. Părinţii îşi exercită drepturile şi obligaţiile conferite de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Invăţământului Preuniversitar, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Invăţământului de Artă, Regulamentul Intern, exprimân. Necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.
Art.61. Părinţii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prezentul regulament în calitate de parteneri implicaţi în procesul instructiv-educativ şi de formare a propriilor copii.
Art.62. Potrivit prevederilor legale Părintele/tutorele legal are obligatia, de a asigura frecvența şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, pâna la finalizarea studiilor.
Art.63. Părintele/reprezentantul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul primar/dirigintele pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența Părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar cu nume, data și semnătura.
Art.64. Părinţii au dreptul şi obligaţia de a ţine legătura strânsă cu şcoala, interesându-se permanent de situaţia şcolară a propriului copil, participând la şedinţele cu părinţii organizate la nivel de clasă precum şi la toate celelalte forme de întâlnire stabilite de şcoală.
Art.65. Părinţii au dreptul şi obligaţia să ia şi să ţină legătura cu profesorul de instrument.
Art.66. Părinţii au dreptul să fie informaţi în legătură cu orice aspect al activităţii şcolare şi/sau comportamentale a elevului, prin modalităţile reglementate de legislaţia în vigoare.
Art.67. Părinţii au dreptul de a asista la un număr rezonabil de ore de instrument, cu anuţarea prealabilă şi cu acordul cadrului didactic.
Art.68. Părinţii au obligaţia de a respecta şi de a susţine deciziile cadrelor didactice în ceea ce priveşte selectarea materialului de studiu, volumul, tipul şi conţinutul temelor pentru acasă, notarea şi evaluarea elevului.
Art.69. Părinţii pot consulta lucrările semestriale ale propriului copil în prezenţa profesorului.
Art.70. După ore, părinţii îşi pot aştepta copiii în curte sau în holul liceului şi nu pe coridoare sau în faţa sălilor de curs.
Art.71. Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil/elev, prin discuții amiabile, cu respectarea următoarelor etape:
1. a) discuție amiabilă cu cadrul didactic implicat;
2. b) discuție amiabilă cu învăţătorul / dirigintele / şeful de catedră implicat;
3. c) discuție amiabilă cu directorul implicat;
4. d) cerere scrisă adresată conducerii unității de învăţământ preuniversitar.

Art.72. În cazul în care au fost parcurse etapele a)-d) de la art.75, Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la inspectoratul şcolar judeţean/minister.
Art.73. Se interzice orice fel de filmare, înregistrare audio-video cu telefonul mobil sau cu alte aparate audio-video în incinta şcolii, fără aprobarea direcţiunii.
Art.74. Se interzice orice fel de filmare, înregistrare audio-video directă sau indirectă cu telefonul mobil sau cu alte aparate audio-video, realizată de părinți în timpul orelor de curs și difuzarea/postarea acesteia pe site-urile de socializare, fără acordul în scris al direcţiuniii şi al profesorului respectiv.

DIRECTOR,
prof. TITUS CÂMPEAN
Statutul elevului 2016


ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013
Nr. 1820 din 25. 10.2012